Organizing Committee

Honorary Chairs

Tao-Ming Cheng (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Qiangfu Zhao (U. of Aizu, Japan)

Atsuto Suzuki (Iwate Prefectural U., Japan)

General Chair

Hsien-Chou Liao (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

General Co-Chairs

Li-Hua Li (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Cheng-Ying Yang (U. of Taipei)

Syu-Jyun Peng (Taipei Medical U., Taipei)

Rung-Ching Chen (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Long-Sheng Chen (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Program Chairs

Tzu-Chuen Lu (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Shih-Hung Wu (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Shao-Kuo Tai (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Program Co-Chairs

Biswapati Jana (Vidyasagar U., India)

Sharmistha Jana (Midnapore College, India)

Sang-Woon Jeon (Hanyang U., Korea)

Sheng-Lung Peng (National Taipei U. of Business)

Organizing Chairs

Wen-Chang Cheng (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Yu-Huei Cheng (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Special Session Chair

Yung-Fa Huang (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Steering Chairs

Goutam Chakraborty (Iwate Prefectural U., Madanapalle Institute of Technology & Science, India)

Robert Kozma (U. of Memphis, USA)

Tadahiko Murata (Kansai U., Japan)

Keun Ho Ryu (Chungbuk National U., Korea)

Kurosh Madani (U. of Paris-EST, France)

Publicity Chairs

Shing-Hong Liu (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Jong-Shin Chen (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Publication Chairs

Vimal Kumar (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Jing-Rong Chang (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Jia-Wen Wang (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Hsien-Wen Tseng (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Local Arrangement Chairs

Yu-lung Lo (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Shin-Hung Pan(Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Hsin-Cheng Wu (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Chun-Cheng Peng (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Zi-Yi Lim (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Chia-Jen Chang (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Finance Chairs

Sue-Chen Hsueh (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Pei-Hsi Lee (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Web Chairs

Hsiu-Chia Ko (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)

Cheng-Hao Shao (Chaoyang U. of Technology, Taiwan)